1. De therapeut is gehouden te handelen conform de criteria van de N.B.V.H.
 2. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt(e) in alle fasen van de behandeling.
 3. Indien de behandelingsovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend. is deze toch bindend voor beide partijen zodra er een afspraak is gemaakt voor een vervolgconsult.
 4. Voorafgaand aan de therapie vindt altijd een intake gesprek plaats. De cliënt(e) verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 5. De therapeut zal geheimhouding betrachten t.a.v. door de cliënt (e ) verstrekte gegevens
 6. De cliënt(e) verplicht zich een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 7. Indien cliënt(e) meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht (uitgezonderd bijzondere overmachtsituaties buiten de wil van de cliënt(e) om).
 8. De therapeut behandelt geen cliënt(e) die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen. (Met uitzondering van die middelen die door een arts of psychiater zijn voorgeschreven). Indien cliënt(e) en. bij aanvang van de sessie, onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 9. Cliënt(e) past interventies waarvan zij hebben kennis genomen onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt(e) geleerd zijn worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
 10. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt(e) in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe hij of zij zich voelt. De therapeut adviseert de cliënt(e) over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt(e) onverantwoord handelt, dan wel zonder enig overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere voor de therapie belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden. Cliënt(e) blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag.
 11. De betaling van een sessie is bij voorkeur contant. De facturen worden direct na het consult digitaal verstuurd. Client(e) zorgt zelf voor afhandeling met ziektekostenverzekeraar.
 12. De therapeut behoudt zich het recht voor om cliënt(e) te weigeren en zal indien dit het geval is de reden opgeven.
 13. Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijde met wederzijdse goedvinding geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 14. De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. De therapeut is verplicht aangesloten bij een geschillen commissie
 15. Schade veroorzaakt door de cliënt(e) aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt(e) of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.
 16. Een hypnotherapeut heeft geen medische bevoegdheid en kan dus ook geen medische verantwoordelijkheid dragen. De cliënt(e) is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart de behandelend therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie. U blijft dus zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor uw medische en uiteraard ook voor uw psychische situatie en eventuele problematiek.